نویسنده = ����������������� ����������
چند سخن راجع به ساخت روایت

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 77-86

دلشاد رحیم‌اف