نویسنده = ������������������ ������
مراسم مولود محمد (ص) در بین مردم تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 45-48

ظفر خالمرادف