نویسنده = ���������������� �������������������
فرهنگ‌نگاری و زبان ادبی معاصر تاجیکی

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 148-164

سیف‌الدین نظرزاده