نویسنده = ���������� ������������������
نقش عبدالرئوف فطرت در آگاهی شعور ملی

دوره 10، شماره 23، تیر 1388، صفحه 199-224

عبدالخالق نبوی


محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 133-148

عبدالخالق نبوی


نخستین دستور گردآوری فرهنگ مردمی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 133-146

عبدالخالق نبوی