نویسنده = �������������� ������������
سیری در فرهنگ آثار جامی

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 127-136

ژیلاگل نظراوا