نویسنده = ����������������� ��������
نکته‌ای چند دربارۀ فرهنگ شرف‌نامه

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 71-84

شوکت رستم‌اف