نویسنده = ����������������� ����������
فرهنگ‌نویسی فارسی در قلمروی زبان فارسی

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 41-70

مرتضی رزم‌آرا