نویسنده = �������������������� �����������������
فلک‌ریز و فلک‌خیز است کولاب

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 25-28

جمعه‌خان تیمورزاده