نویسنده = رستم مقیم‌اف، جمشید غنی‌یف، صالحه محمد‌جان‌اوا،
آثار معماری کولاب و اطراف آن

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 119-124

صالحه محمد‌جان‌اوا، رستم مقیم‌اف، جمشید غنی‌یف