نویسنده = �������������� ���������������
فیض قدم امیرکبیر

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 113-118

علم‌خان کوچروف