نویسنده = ������������ ��������������
نظری به روابط ادبی ختلان و هند

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 97-112

غفاراوا ضمیره