نویسنده = ����������������� ��������
شورش صوفیان در ختلان در سال 826 هجری قمری

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 85-96

غالب غایب‌اف