نویسنده = شریف‌زاده (شریف‌اف)، عبدالولی
تاریخ سیاسی ختلان در ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 41-56

عبدالولی شریف‌زاده (شریف‌اف)