نویسنده = سرداربیک هزاره‌بیک
ادیم شغنانی، شاعر آزرده

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 139-148

سرداربیک هزاره‌بیک