نویسنده = صدیق مبارک‌شاه، سلام نوریان برونی
ادیبی از ملک کوهستان تاجیکستان

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 135-138

سلام نوریان برونی صدیق مبارک‌شاه