نویسنده = ������������������������� �����������������
بازتاب سنت‌ها و عقاید مردمی در شعر بدخشان

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 107-120

لعل‌جبّه میرزاحسن‌اف