نویسنده = �������������� �������������
تابش‌های صوفیانه در طالب‌المطلوب مبارک وخانی

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 93-106

گل‌حسن میرحسن