نویسنده = ������������������ ����������������
محمدلقا، سرایندۀ بزرگی انسان و عشق پاک و اخلاق حمیده

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 65-84

امریزدان علیمردان