نویسنده = ���������������� ����������������
فولکلور، آیینۀ تاریخ و فرهنگ مردم

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 53-64

نثارمحمد شکرمحمد