نویسنده = �������������� ���������� ��������
سنت «چراغ روشن‌کنی» اسماعیلیان آسیای میانه

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 43-52

امید شاهزاده محمد