نویسنده = ������������������������������ ����.
رابطۀ ادبیات حرفه‌ای و فولکلور در آثار میرسعید میرشکر

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 9-22

اَ. چراغ‌ابدال‌اف