نویسنده = ������������ �������������������
تحلیل متن‌شناسی قصیده‌های عهد سامانی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 123-128

حبیب‌الله مرحمت