نویسنده = ���������� ���������������� ������
نظری تازه در تصحیح اشعار استاد رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 111-118

علی محمدی خراسانی