نویسنده = ������������������������� �����������������
لایق و رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 101-110

تاجی‌بای کیلدی‌یاراف