نویسنده = �������������� �������������� ��������
جایگاه رودکی در ادبیات عرب

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 87-100

نادر کریمیان سردشتی