نویسنده = ������������������������� ����������������
آیا رودکی را «حکیم» خواندن رواست؟

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 69-74

امریزدان علیمردان‌اف