نویسنده = ������������ ��������
تلمیح در شعر رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 47-50

بهجت سعیدی