نویسنده = �������������� �����������������
بحثی پیرامون چند بیت رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 23-46

حلیم‌جان زائراف