نویسنده = اروان‌اوا، موجوده
بانوان سخنور خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 13-26

موجوده اروان‌اوا


پژ‍وهش و بازیافت

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 7-10

موجوده اروان‌اوا