نویسنده = �������� (������)�� ������������
ابومحمود خجندی و سدس فخری

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 7-12

منوچهر آرین (ضیا)