نویسنده = ������������������ ����������������
نقش سمرقند در رشد ادبیات فارسی تاجیکی

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 43-48

عبدالنبی ستارزاده