نویسنده = ������������ ����������������
زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی میرسیدعلی همدانی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 43-55

میرزاحسن سلطان