نویسنده = ����������������������� ������������������
مقام میرسیدعلی همدانی در رشد عرفان و ادبیات تاجیک

دوره 16، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 27-41

عبدالجبار رحمان‏زاده