دوره و شماره: دوره 17، شماره 46، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-238