دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 1-154 
11. «سیاست و آیین دولت‌داری» از نگاه میرسیدعلی همدانی

صفحه 122-134

عبدالرحمان محمد اف عبدالرحمان قربان اف


12. مثنوی «هفت وادی» میرسیدعلی همدانی

صفحه 136-154

میرزا ملااحمد کریم‌جان قادراف