دوره و شماره: دوره 11، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-247