دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 1-186 
11. سکه‌های حصار شادمان

صفحه 123-142

دولت خواجه‌داودی