دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-153 
12. تعبیر خواب در فرهنگ بومی

صفحه 129-132

گل‌خاتون نایافت‌‌اوا