دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 1-133 
7. ادبیات کولاب

صفحه 57-70

ع. عبدالرحیم‌اف


8. پیر ختلان

صفحه 71-84

حاتم عصازاده


12. آثار معماری کولاب و اطراف آن

صفحه 119-124

صالحه محمد‌جان‌اوا، رستم مقیم‌اف، جمشید غنی‌یف