دوره و شماره: دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 1-224 
2. سه پیراهن یوسف

صفحه 11-22

فیض‌الله بابایف


6. دو بیت از آثار رودکی

صفحه 65-68

سیدنورالدین شهاب‌الدین‌اف


10. لایق و رودکی

صفحه 101-110

تاجی‌بای کیلدی‌یاراف


12. پژوهش پیرامون یک شعر رودکی

صفحه 119-122

مصباح‌الدین محمود‌زاده


16. آثار رودکی

صفحه 159-180

میرزا ملااحمد


20. رودکی و خیام

صفحه 215-224

محمدجعفر یاحقی