دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 1-181 
8. روزنۀ نور

صفحه 87-104

پیوند گلمرادزاده