دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-167 
7. جدیدیه در خجند

صفحه 97-104

نعمان‌جان غفاراف