دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 1-172 
4. فرزانۀ سخن

صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا


8. آل خجند در هند

صفحه 83-90

ضمیره غفاراوا امیده غفاراوا


10. منزل خواجه ‌کمال در خجند

صفحه 103-116

عبدالله‌جان میربابایف


12. وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی

صفحه 133-146

عبدالمنان نصرالدین خجندی