نویسنده = عثمان کریم‌اف زیبا عبدالعزیزآوا
تعداد مقالات: 1
1. مکنونه؛ آثار و سبک و اسلوب او

دوره 12، شماره 30، بهار و تابستان 1390، صفحه 100-146

عثمان کریم‌اف زیبا عبدالعزیزآوا