نویسنده = سیم‌الدین داستی‌اف
تعداد مقالات: 1
1. امنیت اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-30

سیم‌الدین داستی‌اف