نویسنده = قیام‌الدین ستاری
تعداد مقالات: 3
1. بازیافت‌های تمدن ایرانی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-56

قیام‌الدین ستاری


2. نقش اسلام در خودشناسی ملی تاجیکان و اقوام ایرانی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1387، صفحه 47-70

قیام‌الدین ستاری


3. میرزا سراج: سراج دانش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-64

قیام‌الدین ستاری