نویسنده = توردی‌خان بردی‌اوا
تعداد مقالات: 1
1. فرزانۀ سخن

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1386، صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا