نویسنده = میرزا شکورزاده
تعداد مقالات: 2
1. ورودی به شکرستان طغرل

دوره 12، شماره 30، بهار و تابستان 1390، صفحه 215-232

میرزا شکورزاده


2. جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده