نویسنده = عبدالخالق نبوی
تعداد مقالات: 5
1. نقش عبدالرئوف فطرت در آگاهی شعور ملی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1388، صفحه 199-224

عبدالخالق نبوی


2. نشریه‌های محمودخواجه بهبودی و توسعۀ سنت روزنامه‌نگاری تاجیکی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-126

عبدالخالق نبوی


3. محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1386، صفحه 133-148

عبدالخالق نبوی


4. نخستین دستور گردآوری فرهنگ مردمی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 133-146

عبدالخالق نبوی


5. فرهنگ‌نویسی نوین تاجیک در پنجۀ سیاست صنفیت‌گرا

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1385، صفحه 137-147

عبدالخالق نبوی