نویسنده = کمال‌الدین عینی
تعداد مقالات: 3
1. زبان پارسی دری تاجیکی ورارود و خراسان

دوره 11، 26 و 27، بهار و تابستان 1389، صفحه 17-34

کمال‌الدین عینی


2. نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 109-122

کمال‌الدین عینی